Past President

Mr. Nirmal Thakkar

1996-1997

Late Prof. M. V. Joshi

1995-1996

Mr. Romesh C. Barar

1994-1995

Mr. M. L. Lahoti

1993-1994

Mr. J. R. Shah

1991-1993

Late Mr. M. Sarangapani

1990-1991

Dr. N. M. Dhuldhoya

1989-1990

Mr. M. Parthasarathy

1988-1989